மெய்நிகர் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டி

  • ஃபெராரியாஸ் சார்லஸ் லெக்லெர்க் (Ferrari’s Charles Leclerc)என்பவர் சீனாவின் மெய்நிகர் கிராண்ட் பிர்க்ஸ் போட்டியில்(Exports Virtual Grand Prix)வென்றுள்ளார். மெய்நிகர் கிராண்ட் பிர்க்ஸ் என்பது ஒரு மின்-விளையாட்டு போட்டி (E-sports) ஆகும்.
< Previous வரலாறு Next விளையாட்டு >