பதினைந்து நாள்

December 01 – 15

November 16 – 31

November 01 – 15

October 16 – 31

October 01 – 15

September 16 – 30

September 01 – 15

August 16-30

July 16 – 31

July 01 – 15

ஜூன் 16 – 30

ஜூன் 1 – 15

மே 16 – 31

மே 1 – 15

ஏப்ரல் 16-30

April 01 – 15

மார்ச் 16 – 31

மார்ச் 01 – 15

பிப்ரவரி 16 – 28

டிசம்பர் 16 to 31

டிசம்பர் 01 to 15

செப்டம்பர் 16 to 30

செப்டம்பர் 01 to 15

ஆகஸ்ட் 16 to 30

ஆகஸ்ட் 1 to 15

ஜூலை 16 to 30

ஜூன் 16 to 30

ஜூன் 1 to 15

மே 16 to 31

மே 01 to 15

ஏப்ரல் 16 to 30

ஏப்ரல் 01 to 15

மார்ச் 16 to 31

மார்ச் 01 to 15

பிப்ரவரி 15 to 29

பிப்ரவரி 1 to 15

ஜனவரி 16 to 31

ஜனவரி 1 to 15