பதினைந்து நாள்

மே 16 to 31

மே 01 to 15

ஏப்ரல் 16 to 30

ஏப்ரல் 01 to 15

மார்ச் 16 to 31

மார்ச் 01 to 15

பிப்ரவரி 15 to 29

பிப்ரவரி 1 to 15

ஜனவரி 16 to 31

ஜனவரி 1 to 15